Nafta oguejy jey: Mburuvichavetẽ he’i omboguejytaha G. 150 sa’ive peteĩ litro-re

Asunción, Agencia IP.- Ko árape oguejy jey umi nafta kuéra, Mburuvichavetẽ Santiago Peña he’i rire omboguejytaha G. 150 sa’ive peteĩ litro-re combustible rehegua. Upéicha, ha’éma G. 1.000 omboguejyma oasumi jave.

“¡Roguejy jeyta umi nafta kuéra! Ko’ãga hína oguejy G. 150 umi nafta. Ko’ã 100 ára peve romboguejyma G. 1.000 litro-re ndéve g̃uarã, ikatuhag̃uaicha ejapove ha reipuru sa’ive la nde viru!”, he’i pe marandu ombohechaukáva ñane Mburuvichavetẽ.

“Petropar-pe, romba’apo hína ani repyta, ikatu hag̃uaicha ejapove ha sa’ive reipuru la nde viru”, he’i peteĩ video-pe ojapo kuri Petropar ha omonáva Mburuvichavetẽ Peña.

Ko ñemboguejy pyahu oiko peteĩ arapokõindy oñemboguejy rire G. 250 umi nafta kuérape, he’iháicha Petropar ihembiapo ra’arõva Tetã Rekuái omotenonde umi mba’e ojapo arã oipytyvõ hag̃ua yvypóra kuéra.

“Ro’ehaicha: Petropar Tetã Rekuái Mburuvichavetẽ Santiago Peña rehegua oñangarekose nde volsíllo. Upévare, ko marandu porã ojepokuaama”, he’i Mburuvicha Petropar-gua, Eddie Jara, oikuaauka rire ko jeguejy pyahu.

Pe ihepykue kuéra opyta upéicha: Nafta común (Kape88) opyta G. 5.900 litro-re, Nafta intermedia (Oikoite98) opyta G. 6.400 litro-re, ha Premium (Aratiri97) ihepykue ha’e G. 7.750 litro-re.

Compartir: